آموزش عکاسی در غروب

آموزش عکاسی از آسمان
11 مهر 1399

آموزش عکاسی از آسمان

در مورد آموزش عکاسی از آسمان میشود عنوان کرد؛ یک آسمان بینظیر درون یک تصویر قابلیت بینظیری در محصور کردن تماشاگر را خواهد داشت. به این دلیل میباشد که عکاسان دل بستگی بسیار بالایی به عکاسی از غروب آفتاب را دارا میباشند و یا صبح بسیار زود از خواب بلند میشوند تا نخستین تابش های…

عکاسی از غروب پاییز
2 مهر 1399

عکاسی از غروب پاییز

بدون شک تمامی مردم غروب آفتاب را یک حرکت زیبا تلقی میکنند. با آغاز فصل پاییز به یقین این صحنه بسیار مهیج تر به نظر می آید. و با این حال ممکن است عکاسی از غروب پاییز تکراری به نظر بیایید ولی لذت مخصوصی در آن در جریان میباشد و همچنان میباشند افرادری که با…