کروماکی چیست

کروماکی چیست ؟
8 آذر 1399

کروماکی چیست ؟

کروماکی چیست ؟ : کروماکی (Chroma key) تکنیکی میباشد که در تصویر برداری و نیز در عکسبرداری برای جایگزینی قسمتی از عکس با یک عکس جدید بهره برداری می شود ، از این تکنیک عموما برای جایگزینی یک پس زمینه رنگی با تصویری متفاوت بهره برداری خواهد شد. همانگونه که مشاهده میکنید قسمت چپ تصویر…